VIET CURRENCY

Những chia sẻ của Anh Việt Currency trong phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản – Phần 01

1. Chỉ báo về giao động (Volatility Indicators) • Average True Range • Bollinger Bands • Commodity Channel Index • Moving Average (Variable) • ODDS Probability Cones • Relative Volatility Index • Standard Deviation • Standard Error Bands • Volatility, Chalkin’s 2. Chỉ báo về xung lượng (Momentum Indicators) • Accumulation Swing Index • Chande […]

VIET CURRENCY

Định nghĩa và tác động của các chỉ số kinh tế quan trọng và những chia sẻ của Viet Currency.

CPI – Chỉ số giá tiêu dùng    Đây là chỉ số đo lường mức độ lạm phát trong kinh tế Hoa Kỳ ở phương diện của người tiêu thụ. Trong kinh tế Hoa Kỳ có hai cách đo lạm phát, một ở mức độ người tiêu thụ và hai là ở mức độ của các nhà […]