Phái Sinh

Các giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối (Phần 03) – Phái sinh Tiền tệ.

Giao dịch quyền chọn (Option) * Khái niệm Quyền chọn tiền tệ là một tài sản tài chính cho phép người mua nó có quyền (nhưng không bắt buộc) được mua hay bán một số lượng đồng tiền ở một mức tỷ giá xác định vào (hoặc trước) một ngày được xác định trước. * […]

Phái Sinh

Các giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối (Phần 02) – Phái sinh Tiền tệ.

Giao dịch ngoại hối tương lai(Future) * Khái niệm Giao dịch tiền tệ tương lai là giao dịch trong đó hai bên mua bán thỏa thuận mua bán một số lượng tiền của một loại tiền tệ xác định với mức tỷ giá được thỏa thuận ngay tại thời điểm giao dịch hôm nay nhưng […]

Phái Sinh

Các giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối (Phần 01) – Phái sinh Tiền tệ.

Giao dịch kỳ hạn tiền tệ (Forward) Giao dịch kỳ hạn là giao dịch mua bán ngoại hối trong đó hai bên cam kết sẽ mua bán với nhau một số lượng ngoại tệ nhất định theo một mức tỷ giá được xác định vào ngày hôm nay và việc thanh toán tại mức tỷ […]