ECONOMICS INDICATOR

Durable Goods Orders – Đơn đặt hàng hàng hóa bền lâu của Mỹ – Ebook The Secret of Economic Indicator

DURABLE GOODS ORDERS – ĐƠN ĐẶT HÀNG HÀNG HÓA LÂU BỀN (Còn được biết đến là Báo cáo tăng trưởng của những lô hàng hóa bền vững của nhà sản xuất, hàng tồn kho và đơn hàng) Nhạy cảm với thị trường: Cao. Chỉ số này là gì: Một chỉ số quan trọng của hoạt […]