Kinh tế Vĩ Mô

Coupon Bond – Trái phiếu coupon là gì? – Source: Investopedia.

Coupon Bond Trái phiếu coupon là gì? Trái phiếu coupon, là một nghĩa vụ nợ với coupon trả lãi định kỳ (thường hai lần một năm). Đây là một dạng trái phiếu không ghi danh, nghĩa là với trái phiếu coupon, các tổ chức phát hành không lưu trữ hồ sơ người mua, tên của […]

Kinh tế Vĩ Mô

Coupon Rate – Lãi suất coupon là gì? – Source: Investopedia.

Lãi suất coupon Lãi suất coupon là gì? Lãi suất coupon là phần lãi nhận được khi đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định; lãi thường được trả hàng năm hoặc mỗi nửa năm bởi tổ chức phát hành dựa trên mệnh giá trái phiếu. Lãi suất thay đổi khi giá trái phiếu […]