GÓC NHÌN

Góc nhìn M.Pearlie: Luận bàn về Nợ và làm thế nào để hạn chế gia tăng Nợ Công với nền kinh tế đang phát triển.

Nợ Công là một thuật ngữ dùng để chỉ những khoán vay của Chính Phủ. Một chính phủ muốn hoạt động và điều hành các hoạt động của bộ máy chính quyền, đầu tư phát triển đất nước… thì buộc phải có Tiền. Tuy nhiên lượng Tiền Thuế mà chính phủ thu được sẽ không […]