Kinh tế Vĩ Mô

SPECIAL DRAWING RIGHT – SDR là gì? – Rổ tiền dự trữ quốc tế và có quyền rút vốn đặc biệt – Theo Investopedia.

SPECIAL DRAWING RIGHT – SDR – ĐƠN VỊ TIỀN TỆ QUỐC TẾ

SDR là tài sản dự trữ quốc tế được tạo ra bởi IMF vào năm 1969 để bổ sung vào nguồn dự trữ chính thức của các nước thành viên. Tính đến tháng 03/2016, 204.1 tỷ SDR (tương đương khoảng 285 tỷ $) được tạo ra và phân đến các thành viên. SDR được trao đổi như một đồng tiền tự do. Giá trị của SDR dựa trên rổ 5 đồng tiền chính – USD, EUR, RMB, JPY và GBP  – tính đến ngày 01/10/2016.

Nguyên tắc của SDR

SDR được tạo bởi IMF năm 1969 như một tài sản dự trữ quốc tế bổ sung trong bối cảnh Hệ thống Bretton Woods cố định hệ thống tỷ giá. Một quốc gia tham gia trong hệ thống này cần một nguồn dự trữ chính thức – chính phủ hoặc các central bank nắm giữ vàng và chấp nhận rộng rãi các đồng ngoại tệ – nó có thể được sử dụng để mua đồng tiền nội trong thị trường ngoại hối, điều này là cần thiết để duy trì tỷ giá hối đoái. Nhưng 2 tài sản dự trữ chính trong nguồn cung quốc tế là vàng và USD đã minh chứng không đầy đủ cho việc hỗ trợ mở rộng thương mại thế giới và các dòng chảy tài chính đang diễn ra. Vì vậy, công đồng quốc tế đã quyết định tạo ra một tài sản dữ trữ quốc tế mới được bảo trợ bởi IMF.

Chỉ một vài năm sau khi tạo ra SDR, hệ thống Brentton Woods đã sụp đổ và các đồng tiền chính chuyển sang cơ chế tỷ giá thả nổi. Sau đó, sự phát triển của thị trường vốn quốc tế tạo điều kiện cho  vay bởi các chính phủ có mức độ uy tín tín dụng và nhiều quốc gia đã tích lũy được một lượng lớn dự trữ quốc tế. Tuy nhiên, gần đây, việc phận bổ SDR 2009 với tổng giá trị 182.6 tỷ SDR đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản cho hệ thống kinh tế toàn cầu và bổ sung dự trữ chính thức tới các nước thành viên trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Đồng SDR không phải là một đồng tiền, cũng không phải là một sự bồi thường đối với IMF. Thay vào đó, nó là một chính sách ngầm trong việc sử dụng đồng tiền tự do của các nước thành viên IMF. Các quốc gia nắm giữ SDR có thể nhận lại đồng tiền của họ theo 2 cách: Một là thông qua sự thỏa thuận trao đổi tự nguyện của các nước thành viên; Hai là từ sự chỉ định của các thành viên IMF  với các nước mạnh để mua đồng SDR từ các nước yếu. Ngoài vai trò của nó là một tài sản dự trữ bổ sung, SDR cũng được xem như là một đơn vị tính của IMF và một số tổ chức quốc tế khác.

151201-imf-special-drawing-rights-basket-renminbi-china

Rổ tiền tệ xác định giá trị của SDR

Giá trị của SDR được xác định ban đầu tương đương với 0.888671 gram vàng nguyên chất – tương đương với 1 USD ở thời điểm đó. Sau đó, sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods vào năm 1973, đồng SDR được xác định lại bằng một rổ các đồng tiền. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/10/2016, rổ tiền tệ SDR bao gồm USD, EUR, RMB, JPY và GBP.

Giá trị của đồng SDR so với đồng USD được xác định hằng ngày và được đăng trên website của IMF. Nó được tính bằng tổng giá trị cụ thể của mỗi đồng tiền được định giá bằng đồng USD, dựa trên tỷ giá được niêm yết vào trưa mỗi ngày tại thị trường London.

Sự hợp thành của rổ tiền được xem xét lại mỗi 5 năm một lần từ Ban chấp hành, hoặc sớm hơn nếu IMF tìm thấy những hoàn cảnh thay đổi  đảm bảo từ sự xem xét trước đó, để đảm bảo rằng nó phản ánh được tầm quan trọng tương đối của các đồng tiền trong hệ thống tài chính và thương mại thế giới. Trong đánh giá gần đây nhất (được  kết luận vào tháng 11/2015), Ban chấp hành đã quyết định RMB được sử dụng tự do (xem Điều XXX(f)) và được đưa vào rổ SDR.

Một công thức quan trọng mới cũng được thông qua vào năm 2015, nó ấn định các phần tương đương với kim ngạch xuất khẩu của các tổ chức phát hành tiền tệ và là một chỉ số tài chính tổng hợp. Chỉ báo tài chính bao gồm những phần bằng nhau dự trữ chính thức bằng tiền của các quốc gia thành viên (hoặc liên minh tiền tệ) được nắm giữ bởi các tổ chức phát hành tiền tệ khác không phải là tổ chức phát hành các đồng tiền liên quan, kim ngạch xuất khẩu bằng tiền, tổng dư nợ ngân hàng quốc tế và chứng khoán nợ quốc tế được xác định bằng tiền.

Tỷ trọng tương đương của USD, EUR, RMB, JPY, GBP lần lượt là 41.73%, 30.93%, 10.92%, 8.33% và 8.09%. Tỷ trọng này được dùng để xác định số tiền của mỗi đồng tiền được định giá trong rổ SDR mới có hiệu lực từ ngày 01/10/2016. Tổng số tiền mới này vẫn sẽ được cố định trong giai đoạn định giá đồng SDR 5 năm tiếp theo. Khi số tiền được cố định, tỷ trọng tương đối của các đồng tiền trong rổ SDR có thể thay đổi trong suốt một giai đoạn định giá, với tỷ trọng tăng (hoặc giảm) mỗi đồng tiền được đánh giá cao (hay thấp) so với các đồng tiền khác theo thời gian.

Lần đánh giá tiếp theo được dự kiến gần nhất diễn ra vào ngày 30/09/2021.

Lãi suất SDR

Lãi suất SDR cung cấp cơ sở cho việc tính toán lãi suất cho vay  các thành viên, và lãi phải trả cho các thành viên cho việc sử dụng nguồn vốn của mình cho khoản  vay thường xuyên của IMF (không ưu đãi). Nó cũng là lãi phải trả cho các thành viên nắm giữ SDR. Lãi suất SDR được xác định hàng tuần và dựa trên mức tỷ trọng trung bình của lã suất đại diện cho cấu trúc nợ ngắn hạn trên thị trường tiền tệ của rổ tiền SDR.

Sự phân bổ SDR tới các nước thành viên

Theo các điều khoản t thỏa thuận (Điều XV, mục 1 và điều XVIII), IMF có thể phân bổ SDR tới các quốc gia thành viên theo tỷ lệ hạn ngạch thương mại của họ trong IMF. Sự phân bổ như vậy cung cấp cho mỗi thành viên một tài sản dự trữ quốc tế vô điều kiện, không tốn chi phí. Cơ chế SDR là tự chủ về tài chính và các khoản thu thuế phân bổ sau đó được sử dụng để trả lãi cho việc nắm giữ SDR. Nếu một thành viên không sử dụng bất kỳ sự nắm giữ SDR được phân bổ thì chi phí nay tương đương với lãi nhận được. Tuy nhiên, nếu một thành viên gia tăng việc nắm giữ SDR trên sự phân bổ của quốc gia đó, nó sẽ được hưởng lãi suất dựa trên sự dư thừa. Ngược lại, nếu quốc gia nắm giữ lượng SDR ít hơn sự phân bổ của nó, nó phải trả lãi dựa trên sự thiếu hụt. Các điều khoản của Hiệp định cũng cho phép hủy bỏ SDR nhưng quy định này chưa bao giờ được sử dụng.

Các điều lệ của IMF cung cấp khả năng quy định chủ sở hữu khác của SDR – là tổ chức khác hơn thành viên IMF – một số tổ chức chính thức chẳng hạn như BIS, ECB hay những ngân hàng phát triển vùng. Một người nắm giữ được quy định có thể nhận và sử dụng SDR trong giao dịch và các hoạt động với các thành viên nắm giữ SDR khác được quy định và thành viên của IMF. IMF không thể phân bố SDR tới chính tổ chức hoặc các thành viên được quy định.

Sự phân bổ chung SDR được dựa trên nhu cầu toàn cầu dài hạn để bổ sung cho các tài sản dự trữ đang tồn tại.  Các quyết định phân bổ nói chung được thực hiện trong giai đoạn kế tiếp đến 5 năm (báo cáo cuối cùng từ tháng 06/2016) mặc dù sự phân bổ chung SDR được thực hiện chỉ 3 lần. Sự phân bổ đầu tiên với tổng số tiền là 0.3 tỉ SDR, phân phối vào năm 1970-72; lần thứ hai là 12.1 tỷ SDR năm 1979-81; lần thứ ba là 161.2 tỷ SDR vào ngày 28/08/2009.

Việc sửa đổi lần thứ tư những điều khoản hiệp định bắt đầu có hiệu lực vào ngày 10/08/2009 và đưa ra một sự phân bổ cụ thể lần nữa của 21.5 tỷ SDR. Mục đích của sự phân bổ lần thứ tư là cho phép các thành viên IMF tham gia vào hệ thống SDR dựa trên cơ sở công bằng và khắc phục thực tế rằng các nước gia nhập vào IMF sau 1981 nhiều hơn 1/5 của các thành viên IMF hiện tại – không bao giờ nhận được sự phân bổ SDR cho tới năm 2009.

Năm 2009 nói chung và sự phân bổ SDR nói riêng đã làm tăng đồng thời tổng số phân bổ SDR tích lũy lên đến 204.1 tỷ SDR.

Mua và bán SDR

Các thành viên IMF thường cần mua SDR để thực hiện nghĩa vụ với IMF, hoặc cũng có thể muốn bán SDR để điều chỉnh các thành phần trong dự trữ của họ. IMF có thể hoạt động như một trung gian giữa các thành viên và các quốc gia nắm giữ SDR để đảm bảo SDR có thể được trao đổi như một đồng tiền sử dụng tự do. Hơn hai thập kỷ qua, thị trường SDR có chức năng thông qua các thỏa thuận giao dịch tự nguyện. Theo các thỏa thuận này, một số thành viên và một quốc gia nắm giữ SDR đã tình nguyện mua hoặc bán SDR trong giới hạn được xác định bằng các thỏa thuận tương ứng của họ. Theo sự phân bổ SDR năm 2009, số lượng và kích thước các thỏa thuận tự nguyện được mở rộng để đảm bảo tiếp tục sự thanh khoản của thị trường SDR tự nguyện. Số lượng các thỏa thuận SDR tự nguyện hiện nay là 32, bao gồm 19 thỏa thuận mới kể từ sự phân bổ SDR năm 2009.

Từ tháng 09/1987, các giao dịch tự nguyện đã đảm bảo tính thanh khoản cho SDR. Tuy nhiên, trong trường hợp không đủ khả năng thực hiện theo các thỏa thuận giao dịch tự nguyện, IMFcó thể thực hiện các cơ chế đã quy định. Theo cơ chế này, các thành viên với những ảnh hưởng bên ngoài mạnh mẽ được chỉ định bởi IMF để mua SDR với các đồng tiền sử dụng tự do lên đến một khoản nhất định từ các thành viên yếu hơn. Thỏa thuận này được xem là một sự hỗ trợ để đảm bảo tính thanh khoản và đặc tính là một tài sản an toàn của SDR.

Theo Investopedia.

Dịch: Inter-Market Analysis Blog

—————————————————————-
Tham khảo thêm các bài viết tại forum: http://intradayviews.com/

Ngọc Hải M.Pearlie
Ngọc Hải M.Pearlie
* Admin: IA $ignals - Forum ứng dụng Phân tích Liên Thị Trường (Inter-Market) trong trading hàng ngày. http://iasignals.com/ * Tác giả cuốn sách: http://intermarketanalysisblog.com/my-books/
http://intermarketanalysisblog.com/