Kinh tế Vĩ Mô

Coupon Bond – Trái phiếu coupon là gì? – Source: Investopedia.

Coupon Bond Trái phiếu coupon là gì? Trái phiếu coupon, là một nghĩa vụ nợ với coupon trả lãi định kỳ (thường hai lần một năm). Đây là một dạng trái phiếu không ghi danh, nghĩa là với trái phiếu coupon, các tổ chức phát hành không lưu trữ hồ sơ người mua, tên của […]