Kinh tế Vĩ Mô

Định nghĩa: Supply Chain Finance (Chuỗi cung ứng tài chính).

Định nghĩa của “chuỗi cung ứng tài chính ‘ – Supply Chain Finance. Một tập hợp các nền tảng khoa học trong kinh doanh và quy trình tài chính dựa trên việc liên kết các bên khác nhau trong một giao dịch ngưới mua – người bán và tổ chức tài chính – để giảm chi phí […]