Kinh tế Vĩ Mô

SPECIAL DRAWING RIGHT – SDR là gì? – Rổ tiền dự trữ quốc tế và có quyền rút vốn đặc biệt – Theo Investopedia.

SPECIAL DRAWING RIGHT – SDR – ĐƠN VỊ TIỀN TỆ QUỐC TẾ SDR là tài sản dự trữ quốc tế được tạo ra bởi IMF vào năm 1969 để bổ sung vào nguồn dự trữ chính thức của các nước thành viên. Tính đến tháng 03/2016, 204.1 tỷ SDR (tương đương khoảng 285 tỷ $) […]